Magistritööd

Informaatikaõpetaja (alates 2020) ja Informaatikaõpetaja, kooli infojuht (kuni 2018) õppekaval kaitstud magistritööd. Alates 2014 on magistritööd avaldatud Tallinna Ülikooli Akadeemilise raamatukogu repositooriumis ETERA.

2021

Palmi Lahe. Distantsõppe ajal kasutatud digitaalsed keskkonnad Tallinna linna koolide näitel (juh. Birgy Lorenz, Catlyn Kirna). https://www.etera.ee/s/ZnOrW3x7rG

2020

Geithy Plakk. Digipädevuste õpetamine digiklassides II kooliastmes ühe Harjumaa üldhariduskooli näitel (juh. Elyna Nevski). https://www.etera.ee/s/qTJltvFA7Q

Ilotana Haalen. Muutused Tallinna EduInnoLabs koolide õpikäsituses ja informaatikaõppes (juh. Mart Laanpere). https://www.etera.ee/s/xJ0F3G7AuH

Mikk Oad. Veebidisaini e-õpiku prototüübi arendusuuring (juh. Mart Laanpere). https://www.etera.ee/s/w0D5e9axDg

Jelena Reisi. Ida-Virumaa üldhariduskoolide võimalused süvendatud IT-õppeks põhikooli tasandil (juh. Maia Lust, Mart Laanpere). https://www.etera.ee/s/JANwwMg6cY

Maili Soopõld. Windowsi operatsioonisüsteemide halduse mooduli väljatöötamine kutseõppele (juh. Hans Põldoja). https://www.etera.ee/s/rbLaUJnVdA

Jonas Nahkor. Huviringide võrgustik abistava vahendina reaal- ja tehnoloogiahariduse omandamisel – tegevusuuring Eesti Kosmosekoolide Võrgustiku näitel (juh. Timo Tobias Ley, Janika Leoste). https://www.etera.ee/s/tFsDThGnOI

Johanna Abner. Digiõppevara kogumiku loomine õpperobotite integreerimiseks koolieelikute õppe- ja kasvatustegevustesse (juh. Janika Leoste, Maire Tuul). https://www.etera.ee/s/ZIyascCw1F

Jelena Stepanova. Koostöine õpetamine robootikaga rikastatud tunnis 3. klassi matemaatika näitel (juh. Janika Leoste, Mati Heidmets). https://www.etera.ee/s/vxBV0S6h6y

Erik Varik. 5.klassi informaatika õpilaste autonoomia- ja kompetentsusvajaduse toetamine distantsõppe ajal (juh. Triin Ulla). https://www.etera.ee/s/FeRgSZCf1Y

2018

Angela Mölder. Digipädevuste hindamine põhikooli väikeklassis. (juh. Mart Laanpere). https://www.etera.ee/s/1fA7Ick1Fx

2017

Tiit Raik. Õpilased õpiku kaasautorina: 3D-printimise digiõpiku arendusuuring. (juh. Mart Laanpere). https://www.etera.ee/s/40mRwhZBoW

2016

Erki Aasamets. Digipädevuste kujundamine põhikoolis füüsika õpetamise kaudu. (juh. Mart Laanpere). https://www.etera.ee/s/xT55U5rfcM

Janek Leppnurm. Vabavaralised vahendid arvutipõhiseks testimiseks. (juh. Hans Põldoja). https://www.etera.ee/s/zvkGTuFgYG

Teet Uuemõis. E-portfoolio võimalused õpilaste karjäärivalikute toetamiseks. (juh. Kairit Tammets). https://www.etera.ee/s/AnHHr1ahrW

Janne Ojala. Informaatikaõpetaja, kooli infojuht magistriõppekava õpiväljundite vastavus informaatikaõpetaja ootustele ja vajadustele töökohal. (juh. Terje Väljataga). https://www.etera.ee/s/iL7ALqH9Ee

Dmitri Burlakov. Informaatika tasemetöö koostamine 9. klassi õpilastele. (juh. Mart Laanpere). https://www.etera.ee/s/R7MDyE7QI9

Dairi Pärn. Omandusliku tarkvara asendamine vabatarkvaraga Eesti koolides. (juh. Edmund Laugasson). https://www.etera.ee/s/bZJuGCoTAq

Romil Rõbtšenkov. Õpistsenaariumide kavandamise vahendi LePlanner disain ja arendus. (juh. Hans Põldoja, Mart Laanpere). https://www.etera.ee/s/XOiU6YouIF

2015

Julia Ratšinskaja. Google Apps pilveteenustel põhineva e-õppekeskkonna juurutamine Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi näitel. (juh. Mart Laanpere). https://www.etera.ee/s/ZWmiYO5SNM

Anželina Latõševa. Eesti kutsekoolides kasutatava informaatika õppevara kaardistus. (juh. Mart Laanpere). https://www.etera.ee/s/UByNE5fjGX

Lili Kesa. Informaatika õpetamine õpilaste isiklike nutiseadmete baasil: tegevusuuring Kohila Gümnaasiumis. (juh. Mart Laanpere). https://www.etera.ee/s/tNIrWEN7QQ

Julia Golubeva. Informaatika õppeaine sisu ja seonduv õppevara Tallinna ja Harjumaa koolides. (juh. Mart Laanpere). https://www.etera.ee/s/XWW1K9U7bJ

Kadi Ennok. Digivahendite kasutusmustrid esimese kooliastme õpetajatel ja õpilastel Tartu Descartes’i Kooli näitel. (juh. Mart Laanpere). https://www.etera.ee/s/O5hz5rvvRQ

2014

Mari-Liis Viet. Scratch’i õpetamisest II kooliastmes. (juh. Jaagup Kippar). https://www.etera.ee/s/vRibKeh3xa

Mihhail Gruzdev. Üldise semantika põhimõtete rakendamine videomängudes keele paremaks mõistmiseks. (juh. Martin Sillaots). https://www.etera.ee/s/XiHJiQfrR7

Luisa Pani. Õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste ning koolitusvajaduse hindamine Tallinna Polütehnikumi näitel. (juh. Terje Väljataga). https://www.etera.ee/s/C3Zp9wBPa0

2013

Hille Karu. Solid Edge tarkvara ja CNC freespingi kasutamine Eesti üldhariduskoolides. (juh. Kalle Kivi, Taivo Tuuling).

2011

Ilja Schmidt. Blogikoolituse loomine vastavalt Tallinna Pae Gümnaasiumi õpetajate ootustele ja vajadustele. (juh. Tiina Tambaum).

Jelena Prigodina. Üldhariduskooli informaatika terviklik ainekava lähtudes teiste õppeainete vajadustest. (juh. Peeter Normak).

Maarja-Liisa Natus. E-kooli võimalused õpilase arengu toetajana. (juh. Sirje Klaos).

Kadri Laup. Üldpädevuste hindamine digitaalsel jutustusel põhineva portfoolio abil. (juh. Mart Laanpere).

Talvi Nõlvak. Sotsiaaltarkvara kasutamine üldhariduskooli vanema astme õpilaste kodutöödes. (juh. Sirje Klaos).

Ketlin Hiob. M-õppe tundide kujundamine riikliku õppekava raames III kooliastmes Viljandi Maagümnaasiumi näitel. (juh. Priit Tammets).

Marju Marjak. Funktsionaalset lugemisoskust arendavad internetiohutuse tunnikavad III kooliastmele. (juh. Erika Matsak).

Ene Laur. Õpitulemuste hindamine veebipõhiste testide abil põhikooli informaatika valikaine kontekstis. (juh. Mart Laanpere).

Lia Valdek. E-õppematerjalide kasutamise võimalused vene keele õpetamisel. (juh. Erika Matsak).